ระทึภ!! ๫ฟ๫หม ¸‚ุมวิทพัทยา เภืà¸à¸šà¸£à¸¸à¸ ราม เà¸ã⹉าร้านจำหน่ายยาง ๠ละร้านà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸µà¸™ โชà¸``ดีภ«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸ ู้ภัยภ̄เจ้าหน้าทภµà¹ˆà¸”ับเพลิง ช่วยภันดับทภ±à¸™!

ระทึภ!! ๫ฟ๫หม ¸‚ุมวิทพัทยา เภืà¸à¸šà¸£à¸¸à¸ ราม เà¸ã⹉าร้านจำหน่ายยาง ๠ละร้านà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸µà¸™ โชà¸``ดีภ«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸ ู้ภัยภ̄เจ้าหน้าทภµà¹ˆà¸”ับเพลิง ช่วยภันดับทภ±à¸™

เมื่à¸à¹€à¸§à¸¥à¸² 02.30 น。 วันที่ 25 à¸èิงหาหม à¹``าที่ตำรวภã¸è¸–.เมืà¸à¸‡à¸žà¸±à¸— ยา จ.ชลบุรี ๫ด้รับ๠ุšà¸¸à¸£à¸¹ €à¸«à¸•à¸¸ เพลิง๫หม " บริเวณ ริม §à¸´à¸—พัทยาภลาง ม ¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ หนà¹``าร้านà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¹Źà ¸«à¹‰à¸ วงหย่ง ต.หนà¸à¸‡à¸›à¸£à¸·à¸ à¸。 บางละมุง ภ^.ชลบุรี

หลังรับ๠จ้งจึง๫ปตรว ジジジ㸚㸞㸣้ã¸ã¸¡ à¹``าที่ดับเพลิงเมืà¸à¸‡à¸žà¸±à¸ —ยา ๠ละเจà¹``à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—à¸µà¹ˆà¸«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à ¸ ู้ภัยà¸è¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸šà¸£à¸´à¸šà¸¹à¸£à¸“๔ธรรม ละเจà¹brewาหน้าที่ภาร๫ฟฟ้าพภ±à¸—ยา๫ปช่วยระงับเหตุ

ในที่เภิดเหตุ บรฒเวณรภ´à¸¡à¸–นนà¸èุà¸ã ุมวิทพัทยา หน้าตึภร้านจำหน่ายยาภ‡à¸£à¸–ยนตà¹ā ๠ละà¸ã㸲ยà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸µà¸ ™ พบเพลิง๫ฟภำลังลุภ๫หภ¡à¹лã¸ã ã㸲ย๫ฟฟ้า㹠ละã¸ã ¸ã ¸²à¸¢à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹† à¸à¸¢ ่างรุน๠รง เจ้าหน้าภู้ภั ย พรà¹لà¸à¸¡ ดับเพลิง à¸Šà¹ˆà¸§à¸¢à¸ à¸±à¸™à¸£à¸°à¸‡à¸±à ¸šà¹€à¸žà¸¥à¸´à¸‡ ใชà¹л㹀วลาเพียง๫ม ¶à¸‡ 10 นาที ภ็à¸è¸²à¸¡ ¸¡ บพบà¸ã 㸲ยà¹``ฟฟà¹``าเà¸ã ¸ã¸µà¸¢à¸«à¸²à¸¢à¸šà¸²à¸‡à¸ã ¸ã ¹ã‚¿ ¸§à¸™ ๠ต่ที่เà¸ã ¸µà¸¢à¸«à¸²à¸¢à¸—ั้งหม ”จะเป็นà¸ã ãã ¸²à¸¢à¸ã ¸ã ¸ã ¸ã¸ã ¸ã 㸲㸣㹠ละã¸ã ã ¸²à¸ ¢à¹ã ทรà¸riesัพทà¹ā à¸ã 㠹㠸§à¸™à¸ã 㸲เหตุที่๠€à¸ ิด๓ฟ๓หม ‡à¸™à¸µà¹‰ เภิดà¸^าภภนตภลงมา à¸—à ¸³à¹ã ¸«à¹дà¸ã «à¸²à¸¢à¹«à¸Ÿà¸Šà¹‡à¸à¸• ๠ละเภิดเพล ิงลุภ๫หม

เบื้à¸à¸‡à¸·à¹لà¸™à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—à¸µà¹ˆà¸ à¸²à ¸£à¹«à¸Ÿà¸Ÿà¹لา ตรวจà¸ã ¸à¸šà¹ã¸™à¸—ี่เภิดเ หตุ พร้à¸à¸¡ ¸²à¸šà¸£à¸´à¹€à¸§à¸“ดังภล่าว พร้à¸à¸¡ £à¸µà¸šà¸—ำภารซ่à¸à¸¡à¹ ซม ด่วนต่à¸à¹«à¸›
เดà¸à¸°à¸žà¸±à¸—ยานิวà¸ãã ¹ã‚㸣ายงาน

投稿内容後の画像
Adam Judd 氏は、2017 年 XNUMX 月から TPN Media の共同所有者です。彼はアメリカのワシントン DC 出身ですが、ダラス、サラソタ、ポーツマスにも住んでいました。 彼のバックグラウンドは小売販売、人事、および運用管理であり、ニュースとタイについて長年書いてきました。 彼はフルタイムの居住者として XNUMX 年以上パタヤに住んでおり、地元ではよく知られており、XNUMX 年以上にわたって定期的な訪問者としてパタヤを訪れています。 オフィスの連絡先情報を含む彼の完全な連絡先情報は、以下の連絡先ページに記載されています。 ストーリーについては、Editor@ThePattayanews.com まで電子メールでお寄せください。